Toelichting aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen Lisse 2022

In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2022. Op dit biljet staan een WOZ-beschikking als je eigenaar of gebruiker bent van een onroerende zaak en 1 of meerdere aanslagen gemeentelijke belastingen.

Berichtenbox MijnOverheid

Al enige tijd stimuleren de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen de inwoners de mogelijkheid om de aanslag-/beschikkingsbiljetten en het taxatieverslag op MijnOverheid te ontvangen. Het doel van de gemeenten is de digitale dienstverlening aan hun inwoners te vergroten. Op de pagina Berichtenbox MijnOverheid vind je meer informatie over de mogelijkheden en de voordelen.

Belastingtarieven

Hieronder staan de tarieven van de belastingsoorten die kunnen voorkomen op jouw aanslagbiljet.

CodeOmschrijvingGrondslagTarief 2022
WOZWOZ-beschikkingWOZ-waarde prijsniveau 1 januari 2021
1OZB eigenaren woningen% van de waarde0,1098%
1OZB eigenaren niet-woningen% van de waarde0,2453%
2OZB gebruikers niet-woningen% van de waarde0,2403%
50RZB eigenaren woningen% van de waarde0,1098%
50RZB eigenaren niet-woningen% van de waarde0,2453%
50RZB gebruikers niet-woningen% van de waarde0,2403%
4AfvalstoffenheffingEenpersoonshuishouden€ 304,68
4AfvalstoffenheffingMeerpersoonshuishouden€ 408,-
5Hondenbelasting1e hond€ 87,60
5HondenbelastingElke volgende hond€ 136,20
5HondenbelastingKenneltarief€ 356,64
6Rioolheffing Per perceel€191,64

WOZ-waarde

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van jouw woning of niet-woning opnieuw bepaald. 

 • WOZ-waarde als grondslag
  De WOZ-waarde is de grondslag voor de aanslagen onroerende-zaakbelastingen van de gemeente, de aanslag eigenwoningforfait van de Rijksoverheid en de aanslag watersysteemheffing van het Waterschap.
 • Bedenkingen/vragen 
  Heb je vragen of twijfel je over de WOZ-waarde? Dan kun je tot 3 weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet telefonisch contact opnemen via +31 71 36 60 255. De taxateur doet onderzoek en belt je binnen 7 werkdagen terug. Kom je er met de taxateur niet uit? Dan kun je alsnog bezwaar maken. Let op! De wettelijke bezwaartermijn blijft 6 weken na dagtekening van het biljet.
 • Waardepeildatum 
  De WOZ-waarde 2022 is de marktwaarde van jouw onroerende zaak op de waardepeildatum 1 januari 2021.
 • Toestandspeildatum 
  In principe is de toestandspeildatum gelijk aan de waardepeildatum. Maar wanneer een onroerende zaak na de waardepeildatum wijzigt door bijvoorbeeld bouw/verbouw, dan wordt de WOZ-waarde bepaald naar de toestand op 1 januari 2022.
 • Taxatieverslag 
  Je kunt met jouw DigiD via MijnOverheid het taxatieverslag van jouw woning raadplegen. Wil je een taxatieverslag van jouw niet-woning? Dan kun je deze telefonisch of per e-mail opvragen. Zie voor meer informatie de pagina Taxatieverslag opvragen.
 • Extra informatie 
  Op waarderingskamer.nl vind je meer informatie over de WOZ.  

Gemeentelijke belastingen

Hieronder vind je informatie over de belastingsoorten die je kunt aantreffen op jouw aanslagbiljet.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

 • Belastingplicht
  Ben je op 1 januari 2022 eigenaar van een onroerende zaak of gebruiker van een onroerende niet-woning? Dan betaal je OZB voor het hele jaar.   
 • OZB gebruikers (niet-)woningen
  Gebruikers van niet-woningen betalen ook OZB. Gebruikers van woningen niet.
 • Verkoop of verhuizing
  Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar leidt niet tot vermindering van de aanslag OZB.
 • Grondslag
  De grondslag voor de OZB is de WOZ-waarde. 
 • Aanslagbedrag OZB
  Het aanslagbedrag wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het tarief. Stel uw woning heeft een WOZ-waarde van € 357.000,-. Het aanslagbedrag is dan € 357.000,- x 0,1098% = € 391,99.  
 • Waardeontwikkeling
  Bij de tariefberekening is rekening gehouden met de gemiddelde waardeontwikkeling in de gemeente. Het kan zijn dat de waardeontwikkeling van uw onroerende zaak hiervan afwijkt. De aanslag OZB valt dan hoger of lager uit.
 • Stichting Ondernemersfonds Lisse
  Van de opbrengst OZB van niet-woningen gaat een deel naar de Stichting Ondernemersfonds Lisse.

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

 • OZB-RZB
  Wat hiervoor vermeld is over de OZB geldt ook voor de RZB. 
 • Grondslag
  Bij het bepalen van de grondslag, de vrije verkoopwaarde, wordt er vanuit gegaan dat de roerende zaak dezelfde (lig)plaats houdt.

Compensatie OZB/RZB vervallen!

Tot 2022 bracht de gemeente precariobelasting in rekening bij het energiebedrijf en het waterbedrijf voor de leidingen in gemeentegrond. Deze bedrijven berekenden deze precariobelasting aan u door via de energienota en de waternota. Maar de regering heeft een paar jaar geleden besloten dat de gemeente deze precariobelasting met ingang van het jaar 2022 niet meer mag heffen. De gemeente mist daardoor jaarlijks inkomsten. De gemeente krijgt geen geld om dit verlies aan inkomsten goed te maken, maar heeft het geld wel nodig om haar taken te kunnen uitvoeren. Daarom heeft de gemeenteraad besloten met ingang van 2019 de opbrengsten OZB/RZB extra te verhogen. Om je tegemoet te komen stond daar een compensatie tegenover. Dit zag je op de belastingaanslag terug als een negatief bedrag. Deze compensatie vervalt nu omdat de precariobelasting op leidingen van het energiebedrijf en waterbedrijf met ingang van 2022 niet meer bestaat. Het waterbedrijf en het energiebedrijf rekenen dus geen precariobelasting meer aan je door. Daarom is het niet meer nodig om je tegemoet te komen in de kosten.

Afvalstoffenheffing

 • Belastingplicht
  Bent u gebruiker van een woning (of een zelfstandig gedeelte daarvan) waar huishoudelijk afval kan ontstaan? Dan betaal je afvalstoffenheffing.
 • Peildatum tarief
  Voor de hoogte van het tarief (een- of meerpersoonshuishouden) is de datum 1 januari 2022 bepalend. Als je later in het jaar in de gemeente Lisse bent komen wonen, is de datum bepalend waarop je jezelf in de gemeente hebt ingeschreven. 
 • Verhuizing
  Vertrek je in de loop van het jaar uit de gemeente Lisse? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal hele maanden automatisch geregeld als je jezelf inschrijft in jouw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert in principe geen ontheffing op.  
 • Wijziging aantal bewoners
  Als het aantal personen van jouw huishouden wijzigt in de loop van het jaar, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. 

Hondenbelasting

 • Belastingplicht
  Als je een hond hebt, betaal je hondenbelasting. 
 • Nieuwe hond
  Schaf je een hond aan? Dan is het nodig dat je jouw hond aanmeldt bij de gemeente. Je kunt jouw hond online aanmelden. Meer informatie vind je op de pagina Hondenbelasting.
 • Verhuizing
  Vertrek je in de loop van het jaar uit de gemeente Lisse? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal hele maanden automatisch geregeld als je jezelf inschrijft in jouw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert geen ontheffing op.
 • Overlijden of verkoop van de hond
  Is jouw hond overleden of heeft jouw hond een nieuw baasje? Dan meld je jouw hond af bij de gemeente. Je kunt jouw hond online afmelden. Vergeet niet een verklaring van de dierenarts of de nieuwe eigenaar bij te voegen. Je hebt recht op ontheffing voor het resterende aantal hele maanden van het belastingjaar. Dit wordt na afmelding van de hond automatisch geregeld. Meer informatie vind je op de pagina Hondenbelasting.

Rioolheffing

 • Rioolheffing gebruiker
  Je betaalt rioolheffing als je gebruiker bent van een pand van waaruit water (in)direct op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De rioolheffing is een vast bedrag. 
 • Verhuizing
  Vertrek je in de loop van het jaar uit de gemeente Lisse? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal hele maanden automatisch geregeld als je jezelf inschrijft in jouw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert in principe geen ontheffing op.

Bedenkingen WOZ en bezwaar

 • Bedenkingen WOZ
  Als je het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kun je binnen 3 weken telefonisch contact opnemen via +31 71 36 60 255 om jouw bedenkingen aan de taxateur kenbaar te maken. Kom je er niet uit met de taxateur? Dan kun je bezwaar maken. Let op! De wettelijke bezwaartermijn blijft 6 weken na dagtekening van het biljet.
 • Bezwaar
  Je kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking of de aanslag. Je kunt een bezwaarformulier online invullen of een pdf-formulier downloaden. Meer informatie vind je op de pagina Bezwaar maken aanslag/beschikking.  

Betaalwijze, betaaltermijnen en automatische incasso

 • 1 termijn
  Heb je geen machtiging afgegeven voor automatische incasso? Dan vind je een QR-code op het biljet en een korte toelichting. Ook kun je de aanslag betalen in 1 termijn binnen 2 maanden door middel van internetbankieren. Het IBAN-nummer is NL54BNGH0285071033. Maak je geld over vanuit het buitenland? Vermeld dan ook de BIC-code van de gemeente: BNGHNL2G. Meer informatie vind je op de pagina Belasting betalen.
 • Verruiming betalingstermijn niet-woning
  Heb je als eigenaar of gebruiker van een niet-woning (bijvoorbeeld een winkel of een horecazaak) een aanslag ontvangen voor de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de BIZ-bijdrage (Bedrijveninvesteringszone)? Dan geldt voor jou een ruimere betalingstermijn. Je hebt tot 30 november 2022 de tijd om de aanslag te betalen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, vanwege de impact van de coronamaatregelen door het Rijk. Voor de betaling van de overige belastingsoorten geldt deze verruiming niet.
 • Automatische incasso
  Heb je de gemeente in het verleden al gemachtigd voor automatische incasso? Dan wordt het totale aanslagbedrag in 7 termijnen afgeschreven. Heb je nog geen machtiging verleend? Dan kun je online een automatische incasso aanvragen of wijzigen. Met een automatische incasso schrijft de gemeente het aanslagbedrag af in 7 termijnen. Meer informatie vind je op de pagina Belasting betalen

Kwijtschelding

Moet je rondkomen van een laag inkomen en is jouw vermogen beperkt? Dan komt je misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Hiervoor kunt je online een kwijtscheldingsformulier invullen of een pdf-formulier downloaden. Meer informatie vind je op de pagina Kwijtschelding

Formulieren

Je kunt onder andere de volgende pdf-formulieren downloaden of online invullen via de website:

Als het je niet lukt via de website de gewenste formulieren online in te vullen of te downloaden, dan kun je telefonisch contact opnemen met Belastingen Bollenstreek via +31 71 36 60 255. 

Hoewel de tekst van deze toelichting zorgvuldig is samengesteld, kun je er geen rechten aan ontlenen.