Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Onroerende zaken bestaan uit woningen en niet-woningen. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfs- en kantoorpanden, loodsen, garages, stukken grond en dergelijke. Ben jij eigenaar van een woning of niet-woning? Of gebruiker van een niet-woning? Dan betaal je OZB. Gebruikers van woningen betalen geen OZB.

Compensatieregeling Lastenverlichting Gemeente Noordwijk

In het coalitieakkoord is de belofte gedaan om gemeentelijke lasten voor inwoners te verlagen. Deze wens is ingegeven door onder andere de hoge energieprijzen en de hoge inflatiecijfers naar aanleiding van de situatie in Oekraïne. De gemeenteraad heeft hiervoor 3 voorstellen aangenomen met kostenbeperkende maatregelen. De korting op de woonlasten is één van deze maatregelen. Eigenaren van roerende en onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen in de gemeente Noordwijk ontvangen met ingang van 2023 3 jaar een belastingkorting.

Rekenvoorbeeld

De eigenarenkorting voor het belastingjaar 2024 bedraagt 0,0103%. De lastenverlichting voor OZB/RZB wordt berekend door de korting te vermenigvuldigen met de waarde. Voorbeeld: jouw woning heeft een WOZ-waarde van € 494.000,-. De lastenverlichting wordt dan € 494.000,- x 0,0103% = € 50,88.

Hoogte aanslag

De hoogte van de aanslag OZB hangt af van de WOZ-waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven. De WOZ-waarde van jouw onroerende zaak wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Kijk voor meer informatie op de pagina Waardering onroerende zaken (WOZ).

Situatie 1 januari

De gemeente moet bij het heffen van de OZB uitgaan van de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Verkoop je bijvoorbeeld op 2 januari jouw onroerende zaak? Of stop je het gebruik van een onroerende niet-woning? Dan betaal je toch de OZB voor het hele jaar. De notaris kan bij verkoop de OZB eigenarenbelasting verrekenen met de nieuwe eigenaar, maar de OZB gebruikersbelasting niet.

De verordening OZB van jouw gemeente vind je onder ‘Wetten’.

Kosten

Elke gemeente heeft verschillende tarieven. De tarieven vind je op de pagina Overzicht tarieven

Bezwaar maken

Je kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.