Toelichting aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen Noordwijk 2024

In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2024. Op dit biljet staan een WOZ-beschikking als je eigenaar of gebruiker bent van een onroerende zaak en 1 of meerdere aanslagen gemeentelijke belastingen.

Berichtenbox MijnOverheid

Al enige tijd stimuleren de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen de inwoners de mogelijkheid om de aanslag-/beschikkingsbiljetten en het taxatieverslag op MijnOverheid te ontvangen. Het doel van de gemeenten is de digitale dienstverlening aan hun inwoners te vergroten. Op de pagina Berichtenbox MijnOverheid vind je meer informatie over de mogelijkheden en de voordelen. 

Belastingtarieven

Hieronder staan de tarieven van de belastingsoorten die kunnen voorkomen op jouw aanslagbiljet.

CodeOmschrijvingGrondslagTarief 2024
WOZWOZ-beschikkingWOZ-waarde prijsniveau 1 januari 2023
1OZB eigenaren woningen% van de waarde0,0956%
1OZB eigenaren niet-woningen% van de waarde0,2044%
2OZB gebruikers niet-woningen% van de waarde0,1540%
57RZB eigenaren woningen% van de waarde0,0956%
57RZB eigenaren niet-woningen% van de waarde0,2044%
58RZB gebruikers niet-woningen% van de waarde0,1540%
7Compensatieregeling lastenverlichting OZB/RZB 2024% van de waarde0,0103%
4AfvalstoffenheffingEenpersoonshuishouden€ 288,72
4AfvalstoffenheffingMeerpersoonshuishouden€ 448,68
4AfvalstoffenheffingExtra container (restafval)€ 291,60
6Rioolheffing eigenaarPerceel met drinkwateraansluiting€ 201,33
6Rioolheffing eigenaarPerceel zonder drinkwateraansluiting€ 44,36
12Rioolheffing gebruikerPer m³ boven de 300 m³ tot een maximum van € 2.750,-€ 0,27

WOZ-waarde

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van jouw woning of niet-woning opnieuw bepaald. 

 • WOZ-waarde als grondslag
  De WOZ-waarde is de grondslag voor de aanslagen onroerende-zaakbelastingen van de gemeente, de aanslag eigenwoningforfait van de Rijksoverheid en de aanslag watersysteemheffing van het Waterschap.
 • Bedenkingen/vragen
  Heb je vragen of twijfel je over de WOZ-waarde? Dan kun je tot 3 weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet telefonisch contact opnemen via +31 71 36 60 255. De taxateur doet onderzoek en belt je binnen 7 werkdagen terug. Kom je er met de taxateur niet uit? Dan kun je alsnog bezwaar maken. Let op! De wettelijke bezwaartermijn blijft 6 weken na dagtekening van het biljet.
 • Waardepeildatum
  De WOZ-waarde 2024 betreft de marktwaarde van uw onroerende zaak op de waardepeildatum 1 januari 2023.
 • Toestandspeildatum
  In principe is de toestandspeildatum gelijk aan de waardepeildatum. Maar wanneer een onroerende zaak na de waardepeildatum wijzigt door bijvoorbeeld bouw/verbouw, dan wordt de waarde bepaald naar de toestand op 1 januari 2024.
 • Taxatieverslag
  Je kunt met jouw DigiD via MijnOverheid het taxatieverslag van jouw woning raadplegen. Wil je een taxatieverslag van jouw niet-woning? Dan kun je deze telefonisch of per e-mail opvragen. Zie voor meer informatie de pagina Taxatieverslag opvragen
 • Extra informatie
  Op waarderingskamer.nl vind je meer informatie over de WOZ. Bekijk ook het filmpje uitleg WOZ-waarde op waarderingskamer.nl.

Gemeentelijke belastingen

Hieronder vind je informatie over de belastingsoorten die je kunt aantreffen op jouw aanslagbiljet.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

 • Belastingplicht
  Ben je op 1 januari 2024 eigenaar van een onroerende zaak of gebruiker van een onroerende niet-woning? Dan betaal je OZB voor het hele jaar.   
 • OZB gebruikers (niet-)woningen
  Gebruikers van niet-woningen betalen ook OZB. Gebruikers van woningen niet.
 • Verkoop of verhuizing
  Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar leidt niet tot vermindering van de aanslag OZB.
 • Grondslag
  De grondslag voor de OZB is de WOZ-waarde. 
 • Aanslagbedrag OZB
  Het aanslagbedrag wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het tarief. Stel uw woning heeft een WOZ-waarde van € 494.000,-. Het aanslagbedrag is dan € 494.000,- x 0,0956% = € 472,26.  
 • Waardeontwikkeling
  Bij de tariefberekening is rekening gehouden met de gemiddelde waardeontwikkeling in de gemeente. Het kan zijn dat de waardeontwikkeling van jouw onroerende zaak hiervan afwijkt. De aanslag OZB valt dan hoger of lager uit.

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

 • OZB-RZB
  Wat hiervoor vermeld is over de OZB geldt ook voor de RZB. 
 • Grondslag
  Bij het bepalen van de grondslag, de vrije verkoopwaarde, wordt er van uit gegaan dat de roerende zaak dezelfde (lig)plaats houdt.
 • Tarieven
  De tarieven zijn gelijk aan die van de OZB.

Compensatieregeling lastenverlichting 2024

De compensatie geldt uitsluitend voor de eigenarenbelasting voor roerende en onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen.

Afvalstoffenheffing

 • Belastingplicht
  Ben je gebruiker van een woning (of een zelfstandig gedeelte daarvan) waar huishoudelijk afval kan ontstaan? Dan betaal je afvalstoffenheffing.
 • Peildatum tarief
  Voor de hoogte van het tarief (een- of meerpersoonshuishouden) is de datum 1 januari 2024 bepalend. Als je later in het jaar in de gemeente Noordwijk bent komen wonen, is de datum bepalend waarop je jezelf in de gemeente hebt ingeschreven.
 • Verhuizing
  Vertrek je in de loop van het jaar uit de gemeente Noordwijk? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal maanden automatisch geregeld als je jezelf inschrijft in jouw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert in principe geen ontheffing op. 
 • Wijziging aantal bewoners
  Als het aantal personen van jouw huishouden wijzigt in de loop van het jaar, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. 

Rioolheffing

 • Rioolheffing eigenaar
  • Wat is nieuw?
   Met ingang van 2024 is er iets veranderd.. De rioolheffing van eigenaren wordt in rekening gebracht voor elk perceel. Het maakt daarbij niet uit of dat perceel een aansluiting op het gemeenteriool heeft. Waarom doen we dit eigenlijk? Omdat de gemeente ook kosten maakt voor maatregelen in de openbare ruimte. Dit om wateroverlast of uitdroging van de bodem tegen te gaan.
  • Belastingplicht
   Ben je op 1 januari 2024 eigenaar van een perceel (zoals een stuk grond of een pand of zelfstandig deel daarvan)? Dan betaal je rioolheffing voor het hele jaar.
  • Verkoop of verhuizing
   Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar leidt niet tot vermindering van de aanslag rioolheffing eigenaar.
 • Rioolheffing gebruiker
  Je betaalt als gebruiker alleen rioolheffing als er vanuit jouw perceel meer dan 300 m³ afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.
 • Tarieven rioolheffing
  Voor een perceel met een drinkwateraansluiting geldt een hoger tarief eigenarenbelasting dan voor een perceel zonder drinkwateraansluiting. Zou de rioolheffing eigenaar niet veranderd zijn, dan zouden alle tarieven met 4% stijgen. Maar omdat er nu meer percelen in de heffing worden betrokken, stijgt het tarief voor percelen met een drinkwateraansluiting minder, namelijk met 1,3%. De andere tarieven stijgen wel met 4%. 

Bedenkingen WOZ en bezwaar

 • Bedenkingen WOZ
  Als je het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kun je binnen 3 weken telefonisch contact opnemen via +31 71 36 60 255 om jouw bedenkingen aan de taxateur kenbaar te maken. Kom je er niet uit met de taxateur? Dan kun je bezwaar maken. Let op! De wettelijke bezwaartermijn blijft 6 weken na dagtekening van het biljet.
 • Bezwaar
  Je kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking of de aanslag. Je kunt een bezwaarformulier online invullen of een pdf-formulier downloaden. Meer informatie vind je op de pagina Bezwaar maken aanslag/beschikking.
 • Extra informatie
  Bekijk het filmpje bezwaar WOZ van de VNG op youtube.com.

Betaalwijze, betaaltermijnen en automatische incasso

 • 1 termijn
  Heb je geen machtiging afgegeven voor automatische incasso? Dan vind je een QR-code op het aanslagbiljet en een korte toelichting. Je kunt de aanslag in 1 termijn binnen 2 maanden betalen met behulp van deze QR-code. Je kunt het aanslagbedrag ook overmaken via internetbankieren of een bankoverschrijving. Dan geldt dezelfde termijn. Het IBAN-nummer is NL34BNGH0285044621. Maak je geld over vanuit het buitenland? Vermeld dan ook de BIC-code van de gemeente: BNGHNL2G. Meer informatie vind je op de pagina Belasting betalen.
 • Automatische incasso
  Heb je de gemeente in het verleden al gemachtigd voor automatische incasso? Dan wordt het totale aanslagbedrag in 7 termijnen afgeschreven. Heb je nog geen machtiging verleend? Dan kun je online een automatische incasso aanvragen of wijzigen. Met een automatische incasso schrijft de gemeente het aanslagbedrag af in 7 termijnen. Meer informatie vind je op de pagina Belasting betalen.

Kwijtschelding

Moet je rondkomen van een laag inkomen en is jouw vermogen beperkt? Dan kom je misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Hiervoor kun je online een kwijtscheldingsformulier invullen of een pdf-formulier downloaden. Meer informatie vind je op de pagina Kwijtschelding

Formulieren

Je kunt de volgende formulieren downloaden of online invullen:

Als het je niet lukt via belastingenbollenstreek.nl de gewenste formulieren online in te vullen of te downloaden, dan kun je contact opnemen met Belastingen Bollenstreek via +31 71 36 60 255

Hoewel de tekst van deze toelichting zorgvuldig is samengesteld, kun je er geen rechten aan ontlenen.